Δήμος Βοΐου:Εκλογή προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου των μελών της Δημοτικής επιτροπής και ορισμός αντιδημάρχων και εντεταλμένων Δημοτικών συμβούλων

854 0


Σήμερα 03 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε η εκλεγή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής και εκλέχτηκαν :

• Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Ζυμπιλίδης Αλέξανδρος

• Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Πολύζος Χάρης

• Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Καραλώλος Χρήστος

Επίσης, εκλέχτηκαν ως Τακτικά Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:

Από την Συμπολίτευση:
Τσιαούσης Ναούμ
• Τζακόπουλος Παναγιώτης
• Κακάλη Ελένη
• Νικολαΐδου Ευανθία

Από την Αντιπολίτευση:
• Καραμπατζιάς Μιχάλης
• Παπαγούσιας Θωμάς

Ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βοΐου ορίζονται με θητεία ενός έτους οι κάτωθι:

1. Μαγιάγκας Γεώργιος Έμμισθος Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
– Την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.
– Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
– Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

2. Ταγκαλίδης Σάββας Έμμισθος Αντιδήμαρχος με παρακάτω αρμοδιότητες:
– Την συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας, Συντήρησης Δημοτικής Οδοποιίας, Αποχιονισμού Οδικού Δικτύου, Εργασίες κοπής πράσινου και αυτοφυούς βλάστησης επί των ερεισμάτων και νησίδων όλου του οδικού δικτύου του Δήμου.
– Την επισκευή και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

3. Πήττας Θεόδωρος Έμμισθος Αντιδήμαρχος με παρακάτω αρμοδιότητες:
-Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
– Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών, τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.
– Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
– Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)
– Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
– Την εποπτεία διαχείρισης του προγράμματος για την περισυλλογή και την φροντίδα των αδέσποτων ζώων.
-Τη συντήρηση δημοτικών κτηρίων
-Τη Πολιτική Προστασία του Δήμου και συγκεκριμένα:
α) την διατύπωση εισηγήσεων για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
β) Την μέριμνα για την διάθεση και τον συντονισμό του απαραίτητου δυναμικού και των μέσων
γ) Την επεξεργασία και κατάθεση ειδικών προτάσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την επίτευξη των ανωτέρων σκοπών.
-Την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας και την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων.
• Την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.
• Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
• Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

4. Βερβερούδη Άννα Έμμισθος Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-Την τουριστική προβολή του Δήμου και την εκπόνηση και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου.
-τη εποπτεία του Δημοτικού Ωδείου, των Δημοτικών Χορωδιών, της Δημοτικής Φιλαρμονικής, των Δημοτικών Μουσείων, των Δημοτικών Βιβλιοθηκών.
-την ευθύνη διαχείρισης των αιθουσών εκδηλώσεων και πολιτιστικών κέντρων του Δήμου
– την οργάνωση πολιτιστικών και επετειακών εκδηλώσεων
– Την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο .
– Την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

5. Γκέσου Πολυξένη Έμμισθος Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και την λήψη των κατάλληλων μέτρων και την ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνταν από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
-την ευθύνη λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κέντρου Κοινότητας, Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πενταλόφου.
-το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τον κοινωνικό τομέα
• Την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.
• Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
• Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

6. Ώττας Βασίλειος Έμμισθος Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται.
– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των δημοτικών και σχολικών κτηρίων.
-την διαχείριση, την διαμόρφωση και την προστασία δημοτικών χώρων πρασίνου (πάρκα, πλατείες, κόμβων, παρτέρια κ.α.) και των δενδροστοιχιών μέσα στα όρια του Δήμου.
-την συντήρηση του οδοφωτισμού και φωτισμού κοινόχρηστων χώρων.
• Την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.
• Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
• Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

7. Κωστάρας Δημήτριος Έμμισθος Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-την εποπτεία και παρακολούθηση θεμάτων καθημερινότητας και την επίλυση τοπικών προβλημάτων όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω των 200 κατοίκων (Μονομελών) σε άμεση συνεργασία με τους Προέδρους για:
• την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών των Δημοτικών Κοινοτήτων αρμοδιότητάς του.
• Του συντονισμού του έργου συντήρησης του αστικού εξοπλισμού, πάρκων και πλατειών • την επίβλεψη εργασιών καθαρισμού οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων από αυτοφυή βλάστηση κατά την αντιπυρική περίοδο.

8. Τζακόπουλος Παναγιώτης Άμισθος Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-την αποκομιδή, διαχείριση και ανακύκλωση στερεών αστικών απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων.
-τον σχεδιασμό χωροταξικής τοποθέτηση και συντήρηση των πάσης φύσεως κάδων καθαριότητας και ανακύκλωσης
-την κατάρτιση προγραμμάτων αποκομιδής

9. Παραλής Χρήστος Άμισθος Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– τα θέματα ανάπτυξης και προώθησης του πρωτογενούς τομέα.
-την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για προστασία και αναβάθμισης του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου.
-την ευθύνη διαχείρισης των Δημοτικών Δασών
-την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
-την προώθηση πολιτικών κυκλικής οικονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας
Σε όλους τους Αντιδημάρχους πέραν των αρμοδιοτήτων τους ανατίθεται και
• Η εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου των θεμάτων των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και την ανάληψη της εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων
• Η τέλεση Πολιτικών Γάμων
• Η εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.

Αντίστοιχα, ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Βοΐου ορίζονται οι κάτωθι:
1). Δούβλος Κωνσταντίνος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις εξής αρμοδιότητες:
– Υπεύθυνος σε θέματα Αθλητισμού, Παιδείας και Υγείας στην επικράτεια του Δήμου.
2). Καραλώλος Χρήστος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου:
α). Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην τοπική κοινότητα Πενταλόφου.
β). Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην τοπική κοινότητα Πενταλόφου.
γ). Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα.
δ). Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Πενταλόφου.
ε). Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της τοπικής κοινότητας Πενταλόφου.
στ). Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Πενταλόφου.
ζ). Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους με τα μέσα που θα οριστούν από αυτούς, για τα εξής αντικείμενα:
– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της τοπικής κοινότητας Πενταλόφου.
– της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
θ). Υπογράφει τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας της Δημοτικής Ενότητας Πενταλόφου.
3.) Ώττας Νικόλαος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας:
α). Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα .
β). Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
γ). Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
δ). Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο έχει την ευθύνη στα όρια της δημοτικής ενότητας και με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας.
– της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

In this article

Join the Conversation