Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βοΐου στις 4-5-2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 4η του μηνός Μαΐου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύμπραξη Δήμου Βοΐου με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη «ΑΓΡΟΒΟΪΟ» με σκοπό την κατάθεση πρότασης του δεύτερου στο πλαίσιο του προγράμματος: «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες: Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2022» του Πράσινου Ταμείου. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2.Δωρεάν Παραχώρηση αγρού από το Δήμο Βοΐου στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη «ΑΓΡΟΒΟΪΟ». – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

3.Έγκριση σύναψης και υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ Δήμου Βοΐου και ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

4. Μίσθωση ακινήτου από την «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» στην Κοινότητα Εράτυρας. – Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμ/ίου κ. Νικολαΐδου Ε.

5. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου οικ. έτους 2023. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

6. Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βοΐου (ΔΗΚΕΒΟ). – Εισηγήτρια η Πρόεδρος ΔΣ της ΔΗΚΕΒΟ κ. Κακάλη Ε.

7. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

8. Γνωμοδότηση επί της συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Ανακατασκευή – συντήρηση κεντρικού δρόμου στην Κορυφή» – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

9. Γνωμοδότηση επί της συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Συντήρηση ανακαίνιση και βελτίωση πάρκων και παιδικών χαρών στη Σιάτιστα Δήμου». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

10. Εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα της Κοινότητας Πενταλόφου του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

11. Έγκριση υλοποίησης της δράσης: «Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων» και υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

12. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βοΐου, έτους 2021. -Εισηγητής ο Πρόεδρος του δσ της Σχ. Επιτροπής και Δημ. Συμ/λος κ. Ζιμπιλίδης Α.

13. Έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων για την βιοτεχνία επίπλων κουζίνας «Αφοι ΠΑΛΤΣΟΓΛΟΥ O.E» , στην εκτός σχεδίου περιοχή Πεπονιάς του Δήμου Βοΐου- – Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμ/ίου κ. Νικολαΐδου Ε.

14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και τη ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2023 Δήμου Βοΐου» – Ορισμός δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και τη ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ. για την υλοποίηση του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: Α. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Β. 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (Δ.ΥΠ.Α./Αρ. πρωτ. 1198064/07-12-22, ΑΔΑ: Ψ2ΜΞ4691Ω2-9Χ5) – Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. – Εισηγήτρια η Πρόεδρος ΔΣ της ΔΗΚΕΒΟ κ. Κακάλη Ε.

16. Απασχόληση προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με σύμβαση εργασίας ΙΔ.Ο.Χ. – Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Πάτρα Ν.

17. Αιτήσεις

 

In this article

Join the Conversation