Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου στις 6-4-2023

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους 2019.

– Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου

In this article

Join the Conversation