Δήμος Βοΐου:𝝠𝝪𝝨𝝜 𝝨𝝩𝝤 𝝬𝝦𝝤𝝢𝝞𝝤 𝝥𝝦𝝤𝝗𝝠𝝜𝝡𝝖 𝝪𝝙𝝦𝝚𝝪𝝨𝝜𝝨 𝝩𝝤𝝪 𝝨𝝞𝝨𝝖𝝢𝝞𝝤𝝪 𝝖𝝥𝝤 𝝩𝝜 𝝙𝝚𝝪𝝖𝝗.

Λύση δόθηκε σε ένα χρόνιο πρόβλημα ύδρευσης του οικισμού του Σισανίου και κυρίως των οικιών που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο, με την κατασκευή νέας μικρής δεξαμενής και αντίστοιχης τροποποίησης του δικτύου.

Η εκτέλεση του έργου έγινε από τη ΔΕΥΑΒ και έχει πλέον παραδοθεί προς χρήση ένα λειτουργικό δίκτυο που εξασφαλίζει την ποιότητα και την επαρκή ποσότητα νερού για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των κατοίκων όλου του οικισμού.

In this article

Join the Conversation